T. C.
Kastamonu Üniversitesi
Turizm Fakültesi Staj Rehberi

Nerede Staj Yapabilirim?

Stajlar; öğrencilerin almış oldukları eğitim ve kazandıkları bilgi ve becerilerini uygulayarak geliştirebilecekleri nitelikteki Yurtiçi ve Yurtdışı Turizm İşletmelerinde yapılabilir. Bu paralelde; öğrencilerin staj yapabilecekleri ilgili asgari işletme şartları şu şekilde olmalıdır:

 1. Turizm işletme belgeli oteller
 2. Özel belgeli ve butik oteller
 3. Beş yıldızlı tatil köyleri
 4. A,B,C grubu seyahat acenteleri ve tur operatörleri
 5. Yat, Marina ve Kurvaziyer İşletmeler
 6. Bağımsız çalışan turizm belgeli yiyecek-içecek işletmeleri
 7. Endüstriyel (Catering) ve ziyafet (Banket) yiyecek-içecek işletmeleri
 8. Termal tedavi hizmetleri sunan turizm belgeli konaklama işletmeleri
 9. Fakülte öğrencileri yapmak zorunda oldukları stajlarını, normal öğretim programını aksatmayacak şekilde yurtdışında da yapabilirler. Öğrenci yurtdışı kabul belgesini ilgili fakülteye verir. Bu talepler, ilgili Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve yurt dışında staj yapılıp yapılmamasına karar verilir.
 10. Staj komisyonunun uygun göreceği diğer işletmeler.

Kaç Gün Staj Yapmam Lazım?

92 (doksan iki ) iş günü staj yapmanız gerekmektedir. Staj süresi tek seferde veya farklı dönemlerde tamamlanabilir.

Staja Ne Zaman Başlarım ve Şartlar Nelerdir?

Eğitim-öğreniminin ikinci yarıyılını tamamlayan her öğrenci başarı durumuna bakılmaksızın yaz dönemi için staja başlayabilir.

Stajlar ilke itibarı ile yaz dönemlerinde yapılır. Ancak, isteyen öğrenciler Kastamonu Üniversitesi bünyesindeki birimlerde olmak şartıyla güz yarıyılı    “Yarıyıl Sonu Sınavları” bitiş tarihi ile takip eden eğitim-öğretim dönemi başlangıç tarihi arasında da staj yapabilirler.

Ayrıca dokuz ve sonraki yarıyıllara kalmış ve Erasmus, Mevlana ve diğer programlar kapsamında yurtdışında öğrenimini sürdüren öğrencilerin stajları bölüm başkanlıklarının uygun görmesi halinde diğer zamanlarda da yapılabilir. Haftanın yedi gününden biri izin günü olmak üzere altı iş günü olarak kabul edilir.

Öğrencilerin Fakültede, kuramsal olarak öğrendikleri bilgileri uygulayabilme, becerilerini geliştirebilme ve iş tecrübesi edinmelerine yönelik staj yapma zorunluluğu vardır. Her öğrenci, mezun olabilmek için bu staj yönergesi hükümleri uyarınca yapması gereken stajları başarı ile tamamlamak zorundadır. Stajını başarıyla tamamlamamış öğrenciye çıkış belgesi veya diploma verilmez.
Öğrencinin staj yapacağı birim işletme tarafından belirlenir. Haftalık izin günü haricinde, herhangi bir nedenle (sağlık, ücretsiz izin vb.) staj yapılan işletmeden alınan izinlerin staj devam çizelgesine işlenmesi zorunludur. Öğrenci kullandığı fazladan izin günleri kadar ek iş günü çalışarak toplam staj gününü belirtilen süreye tamamlamak zorundadır.

Hangi Durumlarda Stajdan Muaf Olurum?

İlgili bölüme dikey geçiş yoluyla veya daha önce turizm ile ilgili bir programdan kayıt sildirerek kayıt olan öğrencilerin, daha önceki üniversitelerinde yapmış oldukları meslek stajlarının kabul edilebilmesi için, söz konusu öğrencilerin daha önce staj yaptıkları işletme şartlarının bölümde uygulanan asgari işletme şartlarına uyduğunu ve kayıt yaptırdıkları bölüm ile daha önceki üniversitelerinde okudukları bölümün aynı olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir. Bu konuyla ilgili yetkili birim Staj Komisyonu’dur.

Staj Yükümlülüklerim Nelerdir?

Stajyer, staj süresince, öğrencilik yükümlülüklerine ve staj yaptığı işyerinin kurallarına uymak durumundadır. İşyeri kurallarına uymayan stajyerler hakkında işletme yönetimi talep etmesi halinde “Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” çerçevesinde disiplin soruşturması bölüm Başkanlıklarınca yapılır. Bu durumda öğrencinin yaptığı staj, komisyonca kabul edilmeyebilir. Stajyer öğrenci gerektiğinde bölüm başkanının görevlendireceği staj komisyonu üyesi/üyeleri tarafından staj yerlerinde denetlenebilir

Stajyer, staj evraklarının zamanında işletmeye ve staj bitiminde bölüme ulaştırılmasından bizzat kendisi sorumludur.

Staj yapacağı işletmeye yazılı veya sözlü başvuru yaptınız mı?

Adım 1: Yaptığınız başvuruyu belgelendirmek için “Staj Başvuru Formu”nu kendinize ait bilgileri doldurarak 3 asıl nüsha olacak şekilde hazırlayın ve imzalayın. Ücret karşılığı staj yapan öğrencilerin aşağıdaki formu işyerlerine ulaştırmaları zorunludur.

Staj Başvuru Formu ve Staj Sözleşmesi için tıklayınız.

İşyerine Ücret İadesi Yapılabilmesi için Doldurulması Gereken Form

Adım 2: Hazırladığınız formu staj yapacağınız işyeri ile ilgili alanları (staj yapılan yer ve işveren ve yetkili ile ilgili bölümler) iş yerine doldurtarak onaylatın.

Adım 3: İşyerince onaylanan formları Fakülte Staj Komisyonu Onayı için ilgili öğretim elemanlarına imzalatın.

Adım 4: Onaylı Zorunlu Staj Formlarının bir nüshasını kimlik fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile birliktestaja başlama tarihinden en az 1 hafta önceÖğrenci İşlerine/Bölüm Sekreterliğine, bir nüshasını staj yapacağı işletmeye teslim edin, diğer nüshayı ise staj bitiminde staj dosyasına eklemek üzere saklayın.

DİKKAT:

*Staj Başvuru Formunda işe başlama ve bitiş tarihleri ile iş günü yazılması zorunludur. Bu alanların boş olduğu formlar işleme alınmayacak, öğrencinin stajı KABUL EDİLMEYECEKTİR.

*Zorunlu Staj Formunda belirtilen staj yerlerinde ya da tarihlerinde yapılacak herhangi bir değişikliğin ya da staj iptalinin

 3 iş günü içerisinde Fakültemize bildirilmesi ve gerekli görüldüğü durumda belgelerin tekrar tamamlanarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Staj yapmayı düşündüğünüz yerle iletişime geçip onay aldıktan sonra Adımları takip edin.

ÖNEMLİ:

Staja gidecek öğrenci işletmedeki yöneticinin dolduracağı ve stajyer öğrenci hakkındaki görüşlerinin yer alacağı “Kurum Staj Değerlendirme Formu” ile “Stajyer Öğrenci Devam Çizelgesini” işletmeye elden teslim eder. Kurum Staj Değerlendirme Formu ve Stajyer Öğrenci Devam Çizelgesi kapalı zarf içerisinde öğrenci tarafından staj dosyasına eklenir ve dönemin başladığı ilk hafta staj komisyonuna teslim edilir.


Kurum Değerlendirme Formu için tıklayınız.
Stajyer Öğrenci Devam Çizelgesi için tıklayınız.

Stajımı Tamamladım Evraklarımı ve Staj Dosyasını Nasıl Hazırlayacağım?

Stajyer, stajların bitiminde, staj değerlendirme raporu, kapalı ve onaylı bir zarf içindeki “Kurum Staj Değerlendirme Formu” ve “Stajyer Devam Öğrenci Çizelgesi” ile diğer staj evraklarından oluşan “STAJ DOSYASINI”, dönemin başladığı ilk hafta staj komisyonuna bizzat elden teslim etmekle yükümlüdür

Stajlarla ilgili evrak teslim edilirken; öğrencinin staj yaptığı işletme ve staj çalışmaları hakkında en az 3 sayfalık Öğrenci Staj Değerlendirme Raporunu da staj komisyonuna teslim etmek zorundadır.

Staj Değerlendirme Raporu Nasıl Olmalıdır?

Staj Raporu aşağıdaki başlıklar altında en az üç sayfaya sığacak şekilde, iki yana yaslı 12 punto, Times New Roman karakterli ve başlıklar kalın olacak şekilde hazırlanmalıdır. 

I.GİRİŞ
Staj yapılan işletme ile ilgili değerlendirme yapılarak, işyeri ile ilgili bilgiler yer almalıdır. İşyerinin konumu, kapasitesi, hedef kitlesi, pazar konumu, müşteri yapısı ve fiziksel özellikler bu başlık altında yazılmalıdır. Ayrıca staj yapılan departmanın özellikleri, çalışan sayısı, yapılan işlemler, ast üst ilişkileri ve müşterilerle ilişkiler bu kısımda yazılmalıdır. 

II. HAFTALIK ÇALIŞMA RAPORLARI

Bu bölümde öğrencinin ilgili departmanda yaptığı işler, stajdan edinilen bilgi ve deneyimleri haftalık olarak değerlendirilir. Stajın katkısının bilgi ve deneyim açısından değerlendirilmesi bu kısımda yapılacaktır. Bunların içerisinde teorik bilginin uygulama imkanı yabancı dil etkisi gibi açılardan staj uygulaması spesifik örnekler halinde haftalık olarak değerlendirilmelidir. 

III. SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan stajın sonuç itibariyle ne derece işlevsel olduğu daha sonraki sektörel deneyimler için nasıl bir kazanım sağlandığı, sektöre ve yükseköğretim kurumuna yönelik öneriler bu kısımda değerlendirilmelidir.

Staj Bittikten Sonra Sınav Olacak Mıyız?

Staj Komisyonu gerekli görmesi halinde staj yapan öğrencileri mülakata alabilir. Mülakat söz konusu olduğunda, sınav tarihleri, Staj Komisyonunca önceden ilan edilir. Stajların değerlendirilmesinde, staj evraklarının düzeni, staj raporu ve işyeri değerlendirme formu göz önünde bulundurularak “Staj Onay Formu” doldurur. Bu kapsamda gerekli incelemeleri yapan Staj Komisyonu stajın kabulüne ya da reddine ilişkin kararını en fazla iki hafta içerisinde fakülte staj komisyonuna bildirir ve bölüm duyuru panosunda ilan edilir.

Stajı reddedilen öğrenci, red kararının ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde Fakülte Staj Komisyonuna itiraz edebilir.

DİKKAT!

Staj yapacak öğrencilere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince “İş kazası ve meslek sağlığı sigortası” yapılacaktır. Öğrencilerimiz stajlarına ancak sigorta girişleri yapıldıktan sonra başlayabileceklerdir. Sigorta girişleri yapılmadan işletmede yapılan çalışmalar staj süresinden sayılmayacaktır.

Sigortası Çalıştığı İş Yeri Tarafından Yapılan Öğrencilerin Belgelendirme Evrakları İçin Tıklayın.

İŞİNİZE YARAYABİLİR

CV Örnekleri;

 1. Rusça CV Örneği
 2. İngilizce CV Örneği
 3. Türkçe CV Örneği

Staj Uygulama Esasları için tıklayınız.
Staj Dosyası Örneği için tıklayınız.
Staj Bilgilendirme Rehberi İçin Tıklayınız.

Not: Gerekli belgelerin teslimi ile ilgili tüm sorumluluk öğrenciye aittir. İlgili sorularınız için Fakülte Öğrenci İşleri Bürosunu arayabilirsiniz. Tel: 0366 280 3716
Faks: 0366 215 1364
e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.